Login klantportaal

Privacy statement

Het privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door OVM Partners (KvK 63908654), hierna aan te duiden als wij en ons.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat we uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving behandelen. Wij werken met derde partijen die voldoen aan de wettelijke privacy- en beveiligingsvereisten. Denk aan: leveranciers CRM-systeem en de software planningspakketten. Bij het aangaan van onze dienstverlening communiceren we dit mondeling en schriftelijk aan de betrokken partijen.


Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en)
 • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, onder andere het in handen van derden stellen van vorderingen
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op uw vragen
 • de afhandeling van het door u ingevulde contactformulier op onze website
 • het verbeteren van onze website en dienstverlening 
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • om toegang tot systemen beschikbaar te stellen die behoren bij onze dienstverlening


3 rechtsgronden om persoonsgegevens te verwerken

 • De doeleinden waarmee wij persoonsgegevens verwerken, vallen onder deze rechtsgronden: U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
 • Wij gebruiken de gegevens om een contract mee te maken (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
 • Wij behartigen de belangen van onze klanten en hebben gegevens nodig om dat te kunnen doen (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Het gaat hierbij om een gerechtvaardigd belang: we maken financiële analyses, we stellen een persoonlijk Financial Life Planning op en onderhouden deze en we bieden Vermogens Begeleiding aan. 

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in dit privacy-statement.

Verstrekking persoonsgegevens
Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan doen wij dat alleen om een goede en correcte Financial Life Planning te kunnen maken en goede en correcte Vermogensbegeleiding te bieden. Uitgangspunt daarbij is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan hiervoor noodzakelijk.

Uitwisseling met derden
Wij zijn een klein advieskantoor en beschikken niet over eigen softwarepakketten. Dit zijn de pakketten die we gebruiken:

een CRM-systeem

  • Dat is ter ondersteuning van een gestructureerd klantencontact, een correcte (financiële) administratie en de opvolging van klantenacties.

 

 • een financieel planningssysteem
  Hiermee stellen we de Financial Life Planning en Vermogensbegeleiding op en beheren deze. 
 • externe systemen
  Hiermee maken we scenario-analyses en vermogensvergelijkingen.

De voor de systemen verantwoordelijke partijen verwerken de gegevens volgens hun eigen privacy-statement. De namen van deze partijen en hun statement(s) kunt u bij ons opvragen via uw relatiebeheerder.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Behalve als u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn
We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Daarbij houden we er rekening mee dat we:

 • uw vragen moeten kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen; 
 • kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgevingrechtsvorderingen;
 • klachten kunnen behandelen en de gegevens kunnen beschermen.

Dit houdt in dat we uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na uw laatste interactie met ons behouden. Als de persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn, verwijderen we deze op een veilige manier.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking: goede instructies aan alle medewerkers, encryptie van data, versleutelde communicatie, wachtwoordenbeleid en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • inzagerecht
  U heeft het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 • correctie- en verwijderingsrecht
  U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of verwijderen, als de gegevens niet (langer) juist zijn, of als de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 • recht van bezwaar
  Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van pre-contractuele maatregelen of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
  Maakt u bezwaar tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens? Dan beoordelen wij of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Kan dat niet, dan moeten wij aantonen dat we toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Als die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, staken wij de verwerking van gegevens.
 • recht op beperking
  U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat wij de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriezen”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: 
  • in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek
  • als gegevens eigenlijk gewist moeten worden, maar u geen verwijdering wenst
  • als wij de gegevens niet langer nodig hebben, terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak 
  • in afwachting van de beoordeling van een bezwaar
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Bovendien geldt het alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
  Bestaat er een koppeling tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven? Dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.
 • intrekken van toestemming
  Voor de doeleinden zoals u las onder ‘recht van bezwaar’ geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij staken de verwerking dan ogenblikkelijk. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.
 • uitoefening van de rechten
  Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behalve misbruik. U oefent de rechten uit door contact met ons op te nemen.


Termijnen
Wij proberen uw vragen en verzoeken altijd binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Hebben we onverhoopt meer tijd nodig, dan informeren we u hierover binnen die 5 werkdagen. 

Individuele afweging bij ieder verzoek
Alle hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We beoordelen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor geven, dan laten we dit uiteraard gemotiveerd aan u weten. U kunt vervolgens eventueel de gang naar de rechter maken.

Toezichthouder
Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens via de website [link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
Dit privacy-statement kan wijzigen. Wijzigingen leest u op onze website. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacy-statement. In dat geval nemen wij contact met u op voordat we uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Zo stellen we u hiervan op de hoogte van de wijzigingen en bieden wij u de kans om uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Heeft u vragen over dit privacy-statement of ons privacy-beleid, of wilt u een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten? Neemt u dan contact op met Denis van Meurs: 06 14 17 89 09 of Sander Obbink: 06 33 58 31 24. Of mail naar info@ovmpartners.nl.

Onze privacy-statement baseren we op de AVG-wetgeving..